מחלקת החינוך

בקשה לביטול רישום - גני ילדים

שם הורה 1:
כתובת:
שם הורה 2:
כתובת:
מבקשים לקבל ביטול רישום מתאריך לשנת הלימודים:
לרשות:
מס’ הילדים עבורם אבקש את ביטול הרישום הינו
ילד 1:

שם המוסד החינוכי:
מסגרת חינוכית:
חתך גיל:
זרם:

הסיבה לביטול הרישום:


כתובת:
הערות

הצהרה והתחייבות - להורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אלמן/ה)

1 .הנני מצהיר ומתחייב כי:
2. הנני מצהיר ומתחייב כי הנני אפוטרופוס החוקי של הקטין/ים ואחראי לחינוכו/ם במשותף עם:
כתובת:
(להלן האחראי -הנוסף).
* חובה לצרף מכתב מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו.
3.

* במקרה של הורים גרושים חובה לצרף פסק דין.

מסמכים לצירוף
שם הקובץ פעולות
ת.ז. אמא
ספח של ת.ז. אמא
ת.ז. אבא
ספח של ת.ז. אבא
פסק דין שמראה על אפוטרופוס
מכתב מהאחראי הנוסף
חוזה חתום בדירה החדשה
אבקש לקבל את תשובת המחלקה לדוא”ל הבא:

חתימה:
נא תחתום כאן עם העכבר